Kiến Tạo và Thiết Trí Hai tôn tượng Phật Ban Phước Cao 5mét bằng chất liệu đá trắng Cẩm thạch và Tôn Tượng Phật Bổn Sư Trì Bát cao gần 6mét cùng chất liệu đá trắng non nước ( Đá Trắng Cẩm Thạch ) Tôn Tượng Quan Âm Tự Tại 3 mét đồng chất Đá Non Nước màu Trắng Cẩm Thạch

Ngày viết bài: 25/09/2022 Xem:
Kiến Tạo và Thiết Trí Hai tôn tượng Phật Ban Phước Cao 5mét bằng chất liệu đá trắng Cẩm thạch và Tôn Tượng Phật Bổn Sư Trì Bát cao gần 6mét cùng chất liệu đá trắng non nước ( Đá Trắng Cẩm Thạch )
Tôn Tượng Quan Âm Tự Tại 3 mét đồng chất Đá Non Nước màu Trắng Cẩm Thạch

Với ý tưởng tinh tế của Quý Thầy Thích Tâm Mẫn muốn tạo y áo của Tượng Quan Âm Tự Tại theo dáng y Miền Bắc Việt Nam vừa thể hiện lòng Tôn Kính Tôn Tượng Quan Âm Tự Tại Vừa Mang Đậm Nét Riêng Phật Giáo Việt Nam

Tượng Quan Âm Tự Tại Đá Non Nước Cao 2mét nguyên khối

Tượng Quan Âm Tự Tại Đá Non Nước Cao 2mét nguyên khối

Tượng Cao Gần 6 mét chất liệu Đá Non Nước nguyên khối đều màu với ý nghĩa kỉ niệm thời Đức Phật Bổn Sư Còn tại thế và đi khất thực với mục đích tạo điều kiện hoằng pháp độ sanh .Chỉ khi Đức Phật đi như thế vừa tạo cơ hội chúng sanh tạo Phúc Đức và Vừa Có phương tiện để Đức Thích Ca thuyết pháp Độ Chúng Sanh

Tượng Phật Bổn Sư Trì Bát

Tượng Phật Bổn Sư Trì Bát

Chùm Ảnh Tượng Phật Tại Chùa Tân Tây Thiện Pháp Do Điêu Khắc Vĩ Hương Thực Hiện

1

1

Chùm Ảnh Tượng Phật Tại Chùa Tân TâY Thiện Pháp

2

2

3

3