33 Ứng Hóa Thân Bồ Tát

33 ỨNG HOÁ THÂN BỒ TÁT, Tượng Phật Đá Vĩ Hương chuyên sản xuất và phân phối những bức tượng như: Tượng Phật Quan Âm bằng đá, Tượng Quán tự tại bằng đá…

Quan Thế Âm nghĩa là "Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian". Ngài là một vị Bồ Tát hiện thân lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn nữ giới, Quan Thế Âm Bồ Tát là một trong những vị Bồ tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo Đại Thừa, cũng như không chính thức trong Phật giáo Nguyên Thủy


- Quán là quán xét, thấy nghe, biết đối tượng thật rõ ràng
- Thế là cõi đời, cỏi hữu tình thế gian.
- Âm là tiếng niệm, tiếng kêu cứu, tiếng cầu nguyện từ mọi nơi đau khổ phát ra.
- Bồ Tát là độ thoát cho loài hữu tình, cứu thoát, giác ngộ cho tất cả các loài chúng sinh có tình cảm được vượt thoát ra khỏi khổ đau ách nạn.

MỜI QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Hotline 1: 0905.261182
Hotline 1: 0905.820506